Condicions de contractació

Les sessions escolars d'El Meu Primer Festival s'ofereixen en dues modalitats: ONLINE i AL CINEMA.

L'oferta escolar ONLINE es limita a l'àmbit territorial de l'Estat Espanyol. Els continguts dels programes escolars no es podran veure fora d'aquest àmbit. Tota l'oferta de continguts es farà en línia, de tal manera que és responsabilitat del centre educatiu disposar d'una bona connexió a Internet que garanteixi la qualitat del visionat de les pel·lícules. El preu de l'activitat ONLINE és de 2,5 €/alumne. L'Associació Cultural MODIband, organitzadora d'El Meu Primer Festival, confia en la responsabilitat dels centres escolars d'inscriure el nombre real d'alumnes que gaudiran de l'activitat.

L’usuari/usuària es compromet a abonar l’import total de l’activitat ONLINE en els 30 dies posteriors a la realització de la inscripció i, en tot cas, sempre abans del començament del festival. La reserva es formalitzarà en el moment que s’ingressi l’import corresponent. S’admetrà un únic pagament per avançat i no es faran devolucions en cap cas. Si es produeixen situacions excepcionals de confinament, El Meu Primer Festival oferirà alternatives al centre educatiu perquè els nens i nenes puguin gaudir de l’activitat igualment.

L'oferta escolar AL CINEMA permet gaudir de l'activitat en una sala de cinema, on es podrà coincidir amb alumnes i professors d'altres centres educatius. El preu de l'activitat AL CINEMA és de 5 €/alumne; el professorat podrà assistir de forma gratuïta, però mirant de no superar, en la mesura del possible, la ràtio d'1 mestre/a per cada 8-10 alumnes.

L’usuari/usuària es compromet a abonar l’import total de l’activitat AL CINEMA en els 15 dies posteriors a la realització de la reserva. Si no es formalitza el pagament en el període establert, les places reservades s’alliberaran de forma automàtica i tornaran a estar a la venda. S’admetrà un únic pagament per avançat.

L'abonament de l'activitat, tant ONLINE com AL CINEMA, es farà mitjançant transferència bancària. Les dades per a la transferència són les següents:

Entitat beneficiària: Associació Cultural MODIband
IBAN: ES57 2100 3064 3822 0037 4267 (CaixaBank)
Concepte: Nº reserva + Nom del centre

En cas de dubte, l'usuari/usuària pot enviar un correu electrònic a edu@primerfestivaldecine.com.